Xelika Fm

Mali Hizmetler MüdürlüğüBirim Sorumlusu : Ümit BİÇER
Görevi:
MALİ HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ
Gölyazı  Belediye Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Mali Hizmetler  Müdürlüğü
1-Gölyazı  Belediye Başkanlığının,

? Gelir ve Gider Bütçelerini hazırlamak,

? Hazırlanan gelir ve gider bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,

? Bütçe yılı içinde uygulama alanı bulan gelir ve gider bütçeleri ile ilgili

gelirlerinin toplanması bütçe ile verilen ödeneklerin yasa ve

yönetmelikler çerçevesinde toplanması ve harcanması iş ve

işlemlerini kontrol etmek ve yıl sonu itibariyle tahmini bütçe ile ilgili

gerçekleşen kesin hesabı çıkarmak ve Belediye

Meclisinin denetim ve onayına sunmak,

2- Yasal Dayanakları,

? 5393 sayılı Belediye Kanunu,

? 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası,

? 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu

? Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği,

? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

? 1475 sayılı İş Kanunu,

? Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

? 832 sayılı Sayıştay Kanunu,

? 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun,

? Ve diğer ilgili kanunlar.

3-  Belediyemize bağlı olarak hizmet veren ve yukarıda sayılan

1.2. maddelerdeki hizmetleri 1 ve 3. maddedeki yasa hükümlerine göre

yürütmeye çalışan Mali Hizmetler  Müdürlüğümüz bu hizmetleri,

a-1 Mali Hizmetler Müdürü

b-2 Tahsildar

ile yürütmektedir.

5- Mali Hizmetler Müdürlüğümüz yatırımcı bir birim olmadığı için belirli bir

hedef göstermesi mümkün değildir.Ancak hedefi borçları asgariye indirmek

ve birimlerle kurulacak iyi bir diyalog ve yol gösterici olarak tasarrufu

sağlayıp gelir ve gider bütçelerini tahmin edilen bütçe rakamlarına

ulaştırmaktır.Bu hedefe ulaşabilmek için çalışan personele olan

taahhütlerin yerinde ve zamanında yerine getirmeye çalışmak bunlara ait

sosyal kesintileri de zamanında ilgili kurumlara ulaştırmak en önemli

hedefleri arasındadır.

Faliyetleri:

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız: